MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH | AGBs: MEFA Befestigungs- und Montagesysteme GmbH

ÁÉSZF (Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek)

 1. Általános tudnivalók
  Az alábbiakban megfogalmazott Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (a továbbiakban ÁÉSZF) mindazon ajánlatokra illetve értékesítési ügyletekre vonatkozik, amelyek során a Mefa-Promt Hungária Kft., mint Eladó – a továbbiakban Eladó – és a Vevő között szerződéses jogviszony jön létre és amennyiben a Felek ettől eltérő feltételekben nem állapodnak meg. Amennyiben a Vevő az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek megismerését követően írásban kifogással nem él, úgy azt elfogadván a saját vásárlási feltételeiről lemond, és az adás-vétel jelen feltételek hatálya alatt köttetik meg.
 2. Ajánlatok és megrendelések
  1. Az általunk tett bármilyen ajánlat, ideértve a katalógusainkban és egyéb nyomtatványokban szereplő ajánlatot is, csak az ajánlatban, vagy az ahhoz csatolt egyéb kiegészítésben megjelölt időpontig érvényes.
  2. A szerződés a megrendeléssel és a megrendelésnek Szállító által történő írásbeli visszaigazolásával tekinthető létrejöttnek.
 3. Árak, fizetési feltételek
  1. Az árak ÁFA nélkül értendők.
   Az árak ill. a fizetési feltételek az ajánlatban szerepelnek.
   Amennyiben ajánlat, adásvételi szerződés vagy egyéb megállapodás nem határozza meg az adott adás-vételre vonatkozó fizetési feltételeket, úgy a Vevő az áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét teljes egészében az átvételkor köteles készpénzben kifizetni Eladó részére. Amennyiben Vevő a részére átadott számla tételeivel nem ért egyet, azt köteles Eladóval haladéktalanul közölni, megjelölve a kifogásolt tételeket és a kifogás okát. A nem kifogásolt tételek tekintetében a számla elfogadottnak minősül.
  2. Fizetési késedelem esetén Eladó jogosult késedelmi kamatot felszámolni, mely a Ptk.-ban meghatározott mértékű, továbbá a késedelem 6. napjától Vevő köteles a tartozása 2%-nak megfelelő mértékű késedelmi kötbér megfizetésére. A kötbér összege a késedelem minden megkezdett további 30. napjától 1%-kal nő. A késedelmi kötbér megfizetése a teljesítés alól nem mentesít.
  3. Vevő felhatalmazását adja, hogy fizetési kötelezettségének nem teljesítése/késedelmes teljesítése esetén Eladó, a Vevő adatait harmadik személynek – követeléskezelő, behajtó vállalkozásnak, ügyvédi irodának – kiadhatja. A tartozás behajtásával kapcsolatos költségek és díjak, valamint a késedelmi kamat Vevő részére kiszámlázásra kerül.
  4. Minden fizetési késedelem jogot ad az Eladónak arra, hogy a Vevő tartozása alapján kalkulált késedelmi kamatot követelje még abban az esetben is, ha a tartozás összegére részben vagy egészben saját vagy idegen váltót bocsátottak ki. Ezen kívül, az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze kötelezettségeinek teljesítését mindaddig, amíg a tartozást részére ki nem fizették.
  5. Vevő 15 napot meghaladó tartozása illetve a hitelkeret összegét meghaladó tartozása esetén, ha az Eladó részbeni vagy egészbeni fizetésre tett felszólítása, 8 nap után is hatástalan marad, Eladó jogosult a tárgybeli szerződéstől egyoldalúan írásban elállni, vagy a jelen megállapodás hatályát fenntartva a szerződésben meghatározott szállítási kötelezettségének csak akkor köteles eleget tenni, ha a Vevő a tartozását a késedelmi kamattal együtt kiegyenlítette.
  6. A fenti rendelkezések vonatkoznak arra az esetre is, ha a Vevő egyéb károkra vagy érdekekre hivatkozik.
  7. Eladó fenntartja a jogot a részteljesítéseknek megfelelő rész-számlázásra, kivéve, ha az adás-vételi szerződés ettől eltérően rendelkezik.
  8. A Vevő kizárólag akkor jogosult arra, hogy visszatartson kifizetéseket, illetve beszámítson összegeket az ellenigényei kielégítésére, ha a Vevő ellenigénye nem vitatott, illetve az ellenigényről jogerős bírói ítéletet hoztak. A Vevő a követelését nem engedményezheti harmadik személyekre.
 4. Tulajdonjog fenntartása
  1. Eladó fenntartja az áru tulajdonjogát a vételár és járulékai (pl. ÁFA, esetleges csomagolási, szállítási költség) teljes mértékű megfizetéséig. Amennyiben a termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül kifizetésre, Eladó bármely pillanatban követelheti a leszállított termékek visszaszolgáltatását, legyenek azok bárki birtokában.
  2. Amennyiben a termékeket átalakították, vagy beépítették valahová, az átalakított termékekre vagy a berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették a vételár kifizetéséig az Eladónak zálogjoga van. Vevő kötelezi magát arra, hogy az Eladó tulajdonjogát képviseli az olyan harmadik féllel szemben, akinek a terméket tartalmazó berendezést eladni szándékozza.
  3. Amennyiben a jelen cikkely értelmében az árut visszaszolgáltatják, az Eladó által kapott előleg az Eladóé marad kártérítés vagy kamattérítés címén.
  4. Az átadástól számítva az elvesztés, lopás, károsodás valamint az esetleges, és nem az Eladó vétkességére visszavezethetően bekövetkező egyéb károk felelősségét Vevő viseli.
 5. Átadás-átvétel
  1. Amennyiben az adás-vételi megállapodás (szállítási szerződés) másképp nem rendelkezik, úgy az Eladó áruinak és/vagy szolgáltatásainak átadási helye a Szállító telephelye. Az átvételt a Vevő vagy aláírásra jogosult képviselője az aláírásával valamint a cég hivatalos pecsétjével ill. az átvevő személyi igazolvány számával igazolja. Az áru elfogadottnak minősül, amennyiben Vevő az átadás napját követő 5 napon belül nem él írásos reklamációval Eladó irányába.
  2. Amennyiben Eladó a Vevő címére szállítja le az árut, úgy – más megállapodás hiányában – Vevő köteles gondoskodni az áru lerakodásához szükséges eszközökről.
  3. -
  4. Eladó az átadott termékekről az árú, vagy termék átadás-átvételének időpontjában a Vevő kérésére Minőségi Tanúsítványt köteles a Vevő részére átadni.
  5. Vevő a leszállított terméket köteles a szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint átvenni, ellenkező esetben szerződésszegést követ el.
 6. Jogok
  1. A szerződés tárgya, az adatok, ajánlatok, dokumentáció stb. a Szállító szellemi tulajdonát képezik és ezért nem másolhatók, illetve nem bocsáthatók harmadik személy rendelkezésére. Amennyiben egy szerződést nem kötnek meg a felek, vagy egy szerződés lejár, minden szellemi tulajdonjog visszaszármazik a Szállítóra, illetve megszűnik, és a továbbiakban már nem használható.
  2. A szerződéskötést megelőző időszak jogviszonya alatt vagy a szerződés teljesítésének időtartama alatt, illetve a Vevő vonatkozásában az árukat érintő minden jog, különösen pedig a kiterjesztett szerzői jog, ideértve minden tárgyi eszközt, adatot és a Vevőnek átadott minden információt is, kizárólag a Szállítót illeti meg, még akkor is, ha a jogok a Vevő közreműködésével vagy a Vevő utasításai szerint jöttek létre.
   Ez a szabály kifejezetten alkalmazandó a szerződéses vagy a szerződéskötést megelőző jogviszony alatt a Szállító tevékenységi körében keletkező szabadalmaztatandó találmányokra. Az árukkal együtt leszállított dokumentációra a szerzői jog ugyanúgy vonatkozik.
 7. Vitás ügyek rendezése
  A jelen ÁSZF-ben és az eseti szerződésben meghatározottakon felül a polgári törvénykönyv, valamint a 151/2003 (IX. 22.) kormányrendelet és a 49/2003 (VII. 30.) GKM-rendelet szabályai az irányadók. Békés úton nem rendezhető vita esetére kikötjük a Budapesti III. Kerületi Bíróság, illetve értéktől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.